วันอังคารที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2554

การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 9 ข้อ เพื่อพ่อหลวงของโรงเรียนวิถีพุทธ ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5


ชื่อวิทยานิพนธ์         การศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 9 ข้อ เพื่อพ่อหลวงของโรงเรียนวิถีพุทธ  ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5
ผู้ทำวิทยานิพนธ์          นางสาวพุทธิภา  เหล็กคงสันเทียะ
ครุศาสตรมหาบัณฑิต    สาขาการบริหารการศึกษา
ปี พ.ศ.                    2551
คณะกรรมการที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์
                             ดร. บรรจบ  บุญจันทร์                               ประธานกรรมการ
                             นายการุณ  ชุมรักษ์                                   กรรมการ
                             นายณพฐ์  โสภีพันธ์                                   กรรมการ

บทคัดย่อ

        การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสภาพ ปัญหา และแนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 9 ข้อเพื่อพ่อหลวงของโรงเรียนวิถีพุทธ เพื่อเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรม 9 ข้อเพื่อพ่อหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 คือ 1) กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณธรรม 2) กิจกรรมเน้นย้ำไตรสิกขา 3) กิจกรรมพัฒนาแกนนำ 4) กิจกรรมพาทำโครงงาน 5) กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระ 6) กิจกรรมครูพระช่วยสอน 7) กิจกรรม บวร ร่วมมือ 8) กิจกรรมยึดถือวิถีไทย และ 9) กิจกรรมฝักใฝ่วิถีพุทธ จำแนกตามประเภทของโรงเรียนวิถีพุทธ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ โรงเรียนวิถีพุทธ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 ประจำปีการศึกษา 2551 จำนวน 164 โรงเรียน ประกอบด้วย โรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ จำนวน 24 โรงเรียน และโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ จำนวน 140 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ได้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ ผู้ให้ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์ ได้แก่ พระภิกษุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา เขต 5 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครราชสีมา   เขต 5 และศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที และแบบสัมภาษณ์ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา
          ผลการศึกษาพบว่า
            1.  สภาพการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ กิจกรรมยึดถือวิถีไทย รองลงมาคือ กิจกรรมฝักใฝ่วิถีพุทธ ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ำที่สุด คือ กิจกรรมพา
ทำโครงงาน
            2.  ปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ โดยภาพรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายกิจกรรม พบว่า อยู่ในระดับน้อยทุกกิจกรรม โดยกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยปัญหาสูงที่สุด คือ กิจกรรมพาทำโครงงาน รองลงมาคือ กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระ ส่วนกิจกรรมที่มีค่าเฉลี่ยของปัญหาต่ำที่สุด คือ กิจกรรม บวร ร่วมมือ
            3.  เปรียบเทียบสภาพการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างโรงเรียน  คุณธรรม
ชั้นนำและโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 8 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณธรรม กิจกรรมเน้นย้ำไตรสิกขา กิจกรรมพัฒนาแกนนำ กิจกรรมพาทำโครงงาน
กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระ กิจกรรม บวร ร่วมมือ กิจกรรม  ยึดถือวิถีไทยและกิจกรรมฝักใฝ่วิถีพุทธ  โดยโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำมีระดับการดำเนินงานมากกว่าโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ
        4.  เปรียบเทียบปัญหาการดำเนินงานของโรงเรียนวิถีพุทธ ระหว่างโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำและโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธ โดยภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และรายกิจกรรมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จำนวน 3 กิจกรรม คือ กิจกรรมสร้างเครือข่ายคุณธรรม กิจกรรมพัฒนาแกนนำ กิจกรรมพาทำโครงงาน โดยโรงเรียนเครือข่ายวิถีพุทธมีปัญหามากกว่าโรงเรียนคุณธรรมชั้นนำ
          5.  แนวทางแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม 9 ข้อเพื่อพ่อหลวง
5.1  กิจกรรมพาทำโครงงาน  สร้างความตระหนักให้กับผู้บริหารและครูเกี่ยวกับเรื่องความสำคัญและความ จำเป็นในการจัดทำโครงงานคุณธรรม จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้กับครูเกี่ยวกับ การจัดการเรียนการสอนโครงงานคุณธรรม จัดเวทีวิชาการและเผยแพร่ผลงานโครงงานคุณธรรมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการใช้ทรัพยากรร่วมกัน กำหนดบทบาทการมี   ส่วนร่วมในการปฏิบัติในทุกระดับพร้อมทั้งส่งเสริมการจัด 1 โรงเรียน 1 โครงงานคุณธรรม
5.2  กิจกรรมบูรณาการกลุ่มสาระ  อบรมสัมมนาให้กับครูเกี่ยวกับการจัดทำแผน
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการตามหลักคุณธรรมหรือไตรสิกขา โรงเรียนจัดระบบการนิเทศภายในอย่างเป็นระบบเพื่อติดตามและช่วยเหลือในการจัดการเรียนการสอนจัดสร้างสวนพุทธธรรมแบบครบวงจรเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามธรรมชาติ จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการสอดแทรกเนื้อหาด้านคุณธรรม

Thesis Title            A Study of States, Problems and Guideline for Problems
Solving of the Procedure of Nine Moral Promoting Activities
for His Majesty towards

Buddhist Ways
of Life Schools under
Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 5
Author                  Miss Phuttipa  Legkongsuntie
M.Ed.                   Educational Administration
Year                    2008
Thesis Advisory Committee
                          Dr. Banjob  Boonchan                                         Chairman
                          Mr. Karoon  Chumrak                                          Advisor
                          Mr. Nop  Sopeepan                                              Advisor
ABSTRACT
The objective of this research were to study the states, problems and guideline for problems solving and to compare the states and the problems of the procedure of nine moral promoting activities for His Majesty as they were classified according to type of the Buddhist ways of life schools under Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 5.
The sample group consisted of 164 Buddhist ways of life schools under Nakhon Ratchasima Educational Service Area Office 5 in academic year 2008 which consisted of the 24 leading ethics schools and the 140 network Buddhist ways of life schools.  The research instruments were questionnaire and interviews.  The data were analyzed by means of frequencies, percentage, arithmetic mean, standard deviation,
t-test and content analysis, and content analysis.
The finding found that:
1.  The state of the procedure, as whole, was at a high level, when considering in each activity found that 7 activities were at a high level.  The highest average means was Thai-traditioning holding and the Buddhist ways of life attention while the lowest average means was project working.
2.  The problem of the procedure, as whole, was at a low level, when considering in each activity found that all was at a low level which the lowest average means was borworn cooperation which the highest means average was project working activity and the second was salient integration activity.
3.  The comparison of the state of the procedure, as whole, was significantly differences at .05 when considering in each activities found that moral network building, trisikkha emphasis, pilot development, project working, salient integration, borworn cooperation, Thai-traditioning holding, Buddhist ways of life attention between leading school and Buddhist ways of life school was significantly differences, while on teacher-monk aiding activities not significantly differences at .05.
4.  The comparison of the problem of the, as whole, was not significantly differences at .05, when considering in each activities found that  on moral network, leading development, project working between leading school and Buddhist ways of life school was not significantly differences at .05.
5.  The guideline for solving the procedure problem of moral promoting activities for His Majesty towards Buddhist ways of life school:
5.1  On project  working activities:
          Given the awareness to administrators and teachers about the important and necessity on moral project working activity.  Provide the workshop seminar to teachers about the instruction of moral project working.  Provide the academic stage concerns with teachers and students including the moral project  publicize.  Provide the learning exchange activities and participative recourses.  Specify the role of performance participation in all levels including promoting the one school one moral project.
5.2  On salient integration:
      Teachers had been trained on integrated lesson plan.  Teachers worked on lesson plan along moral principle or trisikkha.  School had own school internal supervision systemically for follow up and helping on instruction.  Provide the complex Buddhism garden for natural learning sources.  Provide the learning exchange by intervening the moral salient.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น